Detaljplan och samverkan grannföreningar

Värmdö Kommun har beslutat om omstart av detaljplanearbete och införande av kommunalt VA för området tomtägarföreningarna/-samfälligheterna Fagerdala, Älvsala, Björkvik och Bullandö inklusive Bullandövägen. Länk till Värmdö kommuns start-PM för detta finns på hemsidan under senaste nytt från januari 2015. Start av detaljplanearbete börjar hösten 2016 för områden Östra Älvsala, Klubben, Fagerdala och Bullandövägen. Huvudmannaskap för Bullandövägen skall utredas i detaljplanearbetet. Alternativ till dagens huvudmannaskap som enskild väg är kommunalt eller statligt huvudmannaskap. Riktlinje för detaljplanarbetet är bl.a. att anlägga Gång- Cykelväg utmed Bullandövägen.

Styrelsen har startat samarbete med angränsande tomtägareföreningar/-samfälligheter för att bevaka områdets/Bullandövägens SFF:s intressen i kommande detaljplane-/kommunalt VA-processer. Länk till noteringar fört vid möte 17/5 med Värmdö kommun,

klicka här: Noteringar PFO19 och Varmdo kommun